Mūsu mērķis:

 • Veicināt un īstenot latvisko vērtību, latviešu nacionālās apziņas un kultūras saglabāšanu nākamajām paaudzēm un tās ilgtspējīgu attīstību, stiprināt Latvijas tautas brīvību un Latvijas Valsts neatkarību;
 • Organizēt pasākumus kristīgo pamatvērtību saglabāšanai un stiprināšanai sabiedrībā; 
 • Īstenot pasākumus Latvijas dievnamu, klosteru, kapelu, lūgšanas namu un reliģisko rituālu priekšmetu, objektu (turpmāk sakrālo mantojumu) atjaunošanu, attīstību un saglabāšanu nākamajām paaudzēm;
 • Stiprināt attiecības starp Latvijas Valsts institūcijām, sabiedrību un Baznīcu, balstoties uz 2002. gadā noslēgto Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu;
 • Veicināt un īstenot kristīgā mantojuma izpēti, projektēšanas un restaurācijas darbus;           
 • Veicināt un attīstīt sadarbību ar Zēgebergas pilsētas rāti un kristīgajām draudzēm; Latvijas un citu valstu organizācijām, kuru darbības pamatvērtībās ir tradicionālie un kristīgie pamatprincipi;
 • Veikt darbības finanšu, materiālo un nemateriālo resursu piesaistei, lai sasniegtu izvirzītos mērķus 
 • Veicināt un īstenot kristīgās mācības integrāciju vispārizglītojošo skolu mācību programmās, organizēt kristīgā un garīgā rakstura materiālu izdošanu Latvijā;
 • Veicināt tūrisma attīstību mūsu valstī, tai skaitā arī sakrālo tūrismu, atbalstot Latvijas dievnamu un sakrālo objektu apzināšanu un piemērotas infrastruktūras izveidošanu reģionos;
 • Veicināt ekumenisko, starpkonfesionālo sadraudzību un sadarbību;
 • Veicināt un īstenot karitatīvo darbību Romas katoļu baznīcā 
 • Organizēt labdarības pasākumus, kuros iegūtie līdzekļi izlietojami saskaņā ar   mērķiem;                           
 • Iesaistīt brīvprātīgā darba veicējus Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā izvirzīto uzdevumu veikšanai.