Grāmatu tulkošana

Universālās ētikas meklējumos

Vai pastāv objektīvas morālās vērtības, kas var apvienot cilvēkus un dot viņiem mieru un laimi? Kas viņi ir? Kā to izšķir? Kā to var īstenot cilvēku un sabiedrības dzīvē? 
Šie daudzējādie jautājumi, kas attiecas uz labo un ļauno, šodien ir aktuālāki nekā jebkad agrāk.

Tēma: “Universālas ētikas meklējumos”, ir jauns skatījums uz dabiskajām tiesībā. Šis dokuments tika iesniegts Starptautiskajai teoloģijas komisijai. Tas tika apstiprināts vienbalsīgi. Pieejams ir tikai nedaudzās valodās.

Saturs:
I nodaļa: Izpratnes līdzība;
II nodaļa: Morālo vērtību uztvere;
III nodaļa: Morālā likuma pamati;
IV nodaļa: Dabiskais likums un sabiedrība;
V nodaļa: Jēzus Kristus - Dabiskā likuma izpilde.

Ar Jūsu atbalstu šo grāmatu vēlamies prezentēt sabiedrībai jau vistuvākajā laikā.

Izglītība


Sociālie un karitatīvie pedagogi un darbinieki

Vairākas Latvijas Izglītības iestādes gatavo labus speciālistus, kuri sabiedrībai ar savām zināšanām var būt noderīgi - īpaši sociālajā darbā. 

Tas ir īpšs aicinājums un kalpojums. Ir daudz jaunieši, kuri labprāt vēlas studēt šajā nozarē, bet ne visi var to atļauties. 

Esam jau atbalstījuši un atbalstīsim arī turpmāk cilvēkus, kuri vēlas studēt šajā nozarē.  

Aicinām arī Jūs palīdzēt savu iespēju robežās, lai varam sasniegt šo cēlo mērķi.

Kultūras vēstures mantojums

Rīgas Sv. Jēkaba katedrāle

1203. gadā pirmā sv. Jēkaba baznīca esot celta no koka pēc Turaidas lībiešu virsaiša Kaupo rīkojuma, kurš saņēma Kristības sakramentu vēl sv. Meinarda laikā. Diemžēl 1215. gadā lielajā Rīgas ugunsgrēkā tā nodega. Nākamā sv. Jēkaba (mūra) baznīca tika celta romānikas perioda beigu posmā, laikā, kad senā Rīga no 1215. līdz 1225. gadam paplašināja savas robežas ārpus toreizējā pilsētas aizsargmūra, aptverot visu tagadējās vecpilsētas teritoriju. 1225. gadā sv. Jēkaba baznīca ir pirmoreiz pieminēta dokumentos.
Šobrīd notiek:
ZVANU ATJAUNOŠANA
IEKŠTELPU RESTAURĀCIJA
INŽENIERTEHNISKĀS KOMUNIKĀCIJAS
ĒRĢEĻU ATJAUNOŠANA

Aicinām Tevi atbalstīt šo tik vēsturiski nozīmīgo Dievnamu ar savu ieguldījumu vēsturei.

Dievnamu restaurācija

Rīgas Sāpju Dievmātes baznīca

Vairāk kā gadsimtu (1765-1892 gadus) Sāpju Dievmātes dievnams bija vienīgais katoļticības centrs Rīgā un Vidzemē. Pāršķirstot Sāpju Dievmātes baznīcas vēstures lappuses, konstatējam, ka izaugot no pieticīga lūšanu nama, svētnīca kļuva par ievērojamu reliģisku un kulturālu centru, kurš kalpoja ne tikai kulta vajadzībām, bet arī ar savām skolām, arhīvu un koriem kļuva par svarīgu elementu Rīgas izglītības sistēmā. Sāpju Dievmātes baznīca ir viena no Vecrīgas vēsturiskākajām un kurai jau sen nav bijuši būtiski restaurācijas darbi. Šim Dievnamam ir nepieciešams atbalsts, lai varētu nostipināt ārējās sienas un ēkas pamatus.

Aicinām arī Jūs palīdzēt savu iespēju robežās, lai varam palīdzēt atjaunot šo Dievnamu.

Ērģeļu restaurācija

Virkne Latvijas Dievnamu gaida savu kārtu šim mirklim

Mūzikas instrumentu restaurācija ir specifiska restaurācijas nozare, kurā tradicionālās restauratoru specialitātes savijas ar mūzikas mākslu. Senie mūzikas instrumenti ir atslēga uz autentisku skaņdarbu interpretāciju, tādēļ šodien mūziķu starpā arvien lielāku interesi izraisa saglabātie vēsturiskie mūzikas instrumenti un arvien nozīmīgāka kļūst to restaurācija. Restauratora uzdevums ir ne tikai tehniski atjaunot konstrukcijas un mehānismu, bet pats galvenais ir atjaunot sākotnējo skanējumu. ( Jānis Kalniņš, ērģeļu restaurators, meistars).


Šo cēlo instrumentu atjaunošanai, aicinām iesasitīties ikvienu!

Draudžu ēku atjaunošana

Malnavas Rožukroņa Dievmātes draudze

Visā Latvijas teritorijā ir daudz skaistu un vēsturisku Dievnamu. 

Pie daudziem no dievnamiem atrodas ēkas, kuras ir draudžu neatņemama sastāvdaļa un veido vienu kompleksu ar baznīcu. 

Draudžu prāvesti vieni paši nespēj atjaunot vai pārbūvēt šīs ēkas. 

Daudzas ēkas atrodas tādā stāvoklī, ka lietderīgāk tās ir nojaukt un uzcelt no jauna. Daudzi prāvesti to dara neatlaidīgi.

Ikviens Jūsu ziedojums būs liels atbalsts Latvijas vēsturiskajiem Dievnamiem.

Liturģiskie dziedājumi

Vēsture, autentiskums un to apkopošana

Liturģiskajiem dziedājumiem ir īpaši dziļš garīguma raksturs. Un mēs zinām cik svarīgi ir autentiski nodot no paaudzes uz paaudzi šīs tradīcijas. "Svētā Meinarda mantojuma fonds", sadarbībā ar kamerkori "Versija"  vēlas veikt izglītības, vieskoncertu un radio raidījumu ciklu par šo tradīciju nozīmīgumu mūsdienās. Vēlamies izdot arī audio ierakstus ar Liturģiskā gada dziedājumiem, kuri varētu kalpot ticīgajiem, lai varētu labāk izprast un garīgi izdzīvot to liturģisko gadu, kurā mēs apceram Pestīšanas vēsturi. 

"Arī Livonijā pirmā rakstiski dokumentētā mūzikas liecība ir gregorisko dziedājumu pieraksti, kas atrodami Latvijas vēsturei tik nozīmīgajā grāmatā – Rīgas misālē, kas ir unikāla Latvijas mūzikas vēstures lappuse un atklāj faktus par viduslaiku Rīgas mūzikas dzīvi. Pārsvarā uz kristīgo kultūru orientētajos viduslaikos, kuru galvenie zinātnes un kultūras centri bija klosteri un katedrāles, mūzikas jomā pirmām kārtām tika pierakstīti dievkalpojumu dziedājumi, kurus regulāri atskaņoja liturģijas ietvaros. Tieši dažādas liturģiskās grāmatas ilgstošā laika posmā ir vienīgie rakstiskie avoti, kas saglabā liecību par tā laika mūzikas praksi un tradīcijām" (Guntars Prānis).

Aicinām Tevi iesaistīties un atbalstīt šo ieceri!

Bērnu nometnes

Bērni - mūsu tautas nākotne!

Atceroties mums pašiem sevi bērnībā - tik ļoti gribējās doties uz kādu nometni, lai līdzās citiem bērniem pilnveidotu savas iemaņa, zināšanas un izpaustos dažādās aktivitātēs. Mūsdienās ir daudz dažādas nometnes, taču ne katra ģimene var atļauties materiāli apmaksāt saviem bērniem šādas iespējas. 
Mūsu mērķis ir palīdzēt šādām ģimenēm rast šo bērnības prieku. Lūkasa Evaņģēlijs 18;16
" Jēzus turpretim tos pieaicināja un sacīja: "Laidiet bērniņus pie Manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība".
Ar Jūsu atbalstu mēs varētu pēc iespējas vairākām ģimenēm palīdzēt to sasniegt!

Fonda darbībai

"Svētā Meinarda mantojuma" fonda ikdienas darbības atbalstīšana

Šodien ir tas brīdis, kad ir nepieciešama rīcība, lai sasniegtu mērķus, kuri mūsu sirdīs ir kā pamatuzdevums - nest Kristus vēsti caur paaudzēm un liecināt par to ikvienam cilvēkam. Laiki skrien un dzīve rit ātrā ritumā! Gadsimti mainās, bet mūsu ieguldījums laikmetīgajā vēsturē ir atkarīgs no mums šodien. Mēs katrs gribam paveikt ko skaistu, nozīmīgu mūsu tautai un nākamajām paaudzēm. 
Ikviena nodzīvotā diena ieiet mūsu vēsturē!
Tu tiec aicināts to veidot kopā ar mums.  

Visi izklāstītie projekti ir tikai maza daļiņa no visām vajadzībām. Ikviens no mums var atrast savu ieguldījuma veidu kādā no tām.

Mēs nesen kā esam sākuši savu darbību, tāpēc būsim pateicīgi Jums par Jūsu atbalstu lūgšanā, padomā kā arī materiālajā atbalstā. 

Ikvienai Jūsu naudas vienībai ir īpaša vērtība, jo ne naudas nomināls to nosaka, bet gan sirds dāsnums ar kuru tas tiek dots!  

Katram cilvēkam gribas atstāt aiz sevis kaut ko un šī ir tā iespēja - esi viens no mums!!!

"Svētā Meinarda mantojuma fonda" valde

ANNO DOMINI 2021